Wim van de Camp: “Verplaatsing transport naar spoor en water mislukt”

Door CDA-Europarlementariër Wim van de Camp, EVP Groep Woordvoerder Transport en Toerisme

De Europese Commissie presenteerde in 2011 een zeer ambitieus Witboek Transport. In dit Witboek, een meerjarig visiedocument, beschrijft de Europese Commissie een strategie om de Europese transportsector sterker, schoner, competitiever en beter toegankelijk te maken. In het Europees Parlement kijken we nu hoe ver de Europese Commissie is met het halen van de door hen gestelde doelen.

De Europese transportsector zorgt voor 10 miljoen banen in Europa en is goed voor 5% van het totale BNP. We moeten de economische potentie van de sector veel meer op waarde schatten.

Ik weiger om de sector te zien als een vervelende last, zoals veel van mijn collega´s in het Europees Parlement dat wel doen. Dat is onrealistisch en ik ben er zeker van dat ze geschokt zullen zijn over de dramatische gevolgen als Europa het één dag zonder transport moet doen.

Toch valt niet te ontkennen dat er nog grote uitdagingen voor de sector zijn en dat er nog grote stappen gemaakt moeten worden om de ambitieuze doelen van de Europese Commissie uit het Witboek van 2011 te behalen. Besluitvorming over Europese onderwerpen is, vooral in de lidstaten, erg traag. Inconsequente besluitvorming en het gebrek aan een urgentiegevoel beschadigen de Europese interne markt. In mijn rapport, dat ik in de afgelopen lente heb gepresenteerd in het Europees Parlement, heb ik deze uitdagingen en kansen benoemd.

“Ik weiger om de sector te zien als een vervelende last, zoals veel van mijn collega´s in het Europees Parlement dat wel doen”

Een van mijn belangrijkste zorgen is het mislukken van het beleid om lucht- en wegtransport te verplaatsen naar duurzamere soorten van vervoer op het spoor en op de binnenwateren, de zogenaamde ´modal-shift´. We moeten andere manieren vinden om het marktaandeel van het spoorvervoer en de binnenvaart te versterken. Het marktaandeel voor de binnenvaart is de afgelopen 20 jaar blijven staan op maar 6,5 procent. Om dit te doorbreken stel ik voor dat we stoppen met het duurder maken van minder duurzamere vervoerswijzen via de weg en de lucht en dat we in plaats daarvan gaan investeren in het spoor en de binnenvaart om deze sectoren financieel aantrekkelijker te maken.

Het Juncker Investeringsfonds zou prioriteit moeten geven aan deze infrastructuurprojecten. Projecten in het kader van het Trans-European Transport Network (TEN-T), die ontbrekende schakels in 9 belangrijke grensoverschrijdende transport corridors aanpakken, moeten boven aan de prioriteitenlijst staan van de Europese Commissie.

Het bestaan van verschillende tolsystemen in Europa heeft nadelige gevolgen voor de de transportsector. Er moet een kader komen voor één Europees tolsysteem. Elke lidstaat kan dan zelf bepalen of ze een tolsysteem wil invoeren en hoeveel geld er per kilometer betaald moet worden. Chauffeurs hebben dan niet in heel Europa te maken met verschillende systemen en bureaucratie.

“Nieuwe manieren van transport, zoals ondergronds buizentransport, moeten een kans krijgen en moeten worden gestimuleerd door de Europese Commissie”

Twee andere, gerelateerde, problemen in de transportsector die moeten worden aangepakt zijn de grote verschillen in arbeidsomstandigheden en de oneerlijke concurrentie. Ik pleit daarom voor, bijvoorbeeld, een Luchtvaart-dialoog met de Golfstaten en Turkije over financiële transparantie en eerlijke concurrentie en voor een sociale code voor mobiele werknemers in het wegvervoer om het probleem van schijnzelfstandigen aan te pakken.

We moeten streven naar meer investeringen in intelligente transportsystemen. Nieuwe manieren van transport, zoals ondergronds buizentransport, moeten een kans krijgen en moeten worden gestimuleerd door de Europese Commissie. Deze oplossingen bieden niet alleen kansen om transport duurzamer te maken, veel innovaties maken transport ook efficiënter en veiliger.

Om innovatie de ruimte te geven moet er minder bureaucratie komen en moet regelgeving meer worden geharmoniseerd. Europese standaarden zullen in sommige sectoren niet voldoende zijn en in bijvoorbeeld de luchtvaart en de zeevaart zullen wereldwijde standaarden nodig zijn.

Het doel van mijn rapport, waarover in de transportcommissie van het Europees Parlement wordt gestemd in juli, is niet om de ambitie van de doelstellingen uit 2011 te verlagen, maar om de inspanningen die nodig zijn om de doelen te behalen te stroomlijnen. Ik heb er vertrouwen in dat er een mooie toekomst is voor de transportsector, zo lang transportbeleid is gericht op een langetermijnvisie voor de duurzame mobiliteit van mensen en goederen.

Leave a Reply